(Slovenian) Razpis za direktorja

[:si]

Mladinski center BIT, so.p. na podlagi ustanovne pogodbe poziva zainteresirane kandidate in kandidatke, da se prijavo na razpis za direktorja Mladinskega centra, so.p. Mandat traja štiri leta. Osnovna bruto plača znaša 950,00 EUR.

Direktor ima kot poslovodni organ MC BIT naslednje pristojnosti in odgovornosti:

  • vodi in usklajuje poslovni proces z namenom doseganja čim boljših rezultatov, v skladu z zastavljenimi cilji,

  • je odgovoren za poslovodenje pri izvajanju dejavnosti socialnega podjetništva

  • odgovarja za zakonitost dela celotnega MC BIT,

  • predstavlja in zastopa MC BIT v pravnem prometu,

  • odloča o poslovnih ukrepih za pridobivanje, porabo in razporejanje finančnih sredstev,

  • Svetu predlaga temeljne smernice razvoja ter poslovno politiko za uresničitev ciljev na omenjenih področjih razvoja,

  • pripravlja finančni načrt in zaključni račun in druga periodična poročila MC BIT,

  • skrbi za izvajanje sklepov Sveta

Zainteresirani kandidati in kandidatke morajo poslati svoj življenjepis in vizijo razvoja MC BIT, so.p za obdobje štirih let poslati na elektronski naslov mcbitcrnomelj@gmail.com in sicer do 05.03.2017.

Klemen Vitkovič, predsednik sveta MC BIT, so.p.[:]