(Slovenian) Poziv zainteresirani javnosti za sodelovanje v svetu MC BIT

[:si]Mladinski center BIT, so.p. vabi zainteresirane posameznike in institucije, da predlagajo zainteresirane posameznike kot predstavnike javnosti v svet zavoda MC BIT.

Svet MC BIT sestavljajo:

 • dva predstavnika MKK kot soustanovitelja

 • dva predstavnika KBŠ kot soustanovitelja

 • en predstavnik zainteresirane javnosti, ki zagotavlja neposreden vpliv javnosti na delovanje MC BIT

 • en predstavnik delavcev zavoda

Pristojnosti in odgovornosti Sveta so:

 • po predhodnem pisnem soglasju soustanoviteljev sprejme statut in druge notranje akte MC BIT ter njihove spremembe in dopolnila,

 • sprejema temeljno programsko zasnovo,

 • sprejema letni finančni načrt in letni zaključni račun MC BIT,

 • sprejema programe dela in razvoja MC BIT in spremlja njihovo izvrševanje, ocenjuje uresničevanje programskih in finančnih načrtov in podaja predloge za izboljšave,

 • predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti,

 • nadzira poslovanje, skladno z določbami Zakona o socialnem podjetništvu, pogodbo o ustanovitvi in drugimi akti zavoda in poslovanja po načelih dobrega gospodarjenja, pravilnost finančnega in materialnega poslovanja in sestave letnega poročila

 • daje soustanoviteljema in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oz. s statutom ali pravili MC BIT določene zadeve,

 • za svoje delo je vsak član Sveta odgovoren osebi, oziroma skupini, ki jo v Svetu zastopa.

Mandat traja štiri leta in funkcija člana sveta je častna in neprofesionalna.

Rok za prijavo je 24.december 2017 do 20.00. Prijave poščjite na mcbitcrnomelj@gmail.com. Prijava naj vsebuje Ime in priimek, datum rojstva in naslov kandidata ter njegovo motivacijo za delo v svetu Mladinskega centra BIT.

 

[:]