Informacijska pisarna

Želite več od življenja? Imate idejo, ki bi jo želeli izpeljati? Ste osamljeni? Naveličani? Ne veste kako naprej?

Obiščite nas ali nam napišite sporočilo in skupaj bomo našli primerno rešitev za vas!

Kje: Ulica Staneta Rozmana 2, pri Stoničevem gradu

Kdaj: vsak dan med 10. in 16. uro

Za koga:  mlade med 15. in 30. letom

Zakaj: informiranje in svetovanje, finančna in organizacijska pomoč pri uresničitvi idej, pomoč pri iskanju zaposlitve, pomoč pri vsakdanjem življenju, pomoč pri vključevanju v lokalne in mednarodne projekte

email: mcbitcrnomelj@gmail.com

telefon: 041 280 379 (Jurij)

Ustanovitev

Ustanovitev Mladinskega centra Bit je bil skupni projekt Kluba belokranjskih študentov (KBŠ) in Mladinskega kulturnega kluba Bele krajine (MKK), dveh najbolj aktivnih neprofitnih mladinskih organizacij na področju Bele krajine.
Ideja o ustanovitvi prvega mladinskega centra v Beli krajini je bila prisotna med belokranjsko mladino že nekaj let. V letu 2004 so se aktivni člani Kluba belokranjskih študentov in Mladinskega kulturnega kluba nekajkrat posvetovali o organizacijski obliki centra, dejavnostih lokacijah itd. Imeli so tudi posvetovanje s svetovalcem za mladinske centre pri Uradu za mladino Republike Slovenije. Pregledali so delovanje, programe, statute, organizacijske oblike drugih mladinskih centrov po Sloveniji in ob koncu leta 2004 dejansko ustanovili Mladinski center Bit.
V drugi polovici leta 2004 je potekala obnova in urejanje prostorov za potrebe Informacijske pisarne ter obnovitvena dela v Klubu MKK.
V mesecu decembru so pridobili ustrezno tehnično opremo (računalniki) za delovanje centra. Decembra 2004 sta soustanovitelja KBŠ in MKK podpisala Ustanovitveno pogodbo, nato je sledila registracija na Okrožnem sodišču v Novem mestu in ostale obveznosti. Dokončno smo z delovanjem začeli 1. februarja 2005, otvoritev pa smo imeli 18. februarja.

Organizacijska struktura

Mladinski center Bit deluje na dveh lokacijah v starem mestnem jedru Črnomlja. Informacijska pisarna se nahaja v prostorih, kjer je poslovala zavarovalnica Sava, Ulica Staneta Rozmana 2, MKK pa se že več kot desetletje nahaja oz. deluje v prostorih črnomaljske Komende, Trg svobode 1. Program izvajamo še na drugih lokacijah, ki so najbolj primerne za posamezne projekte.
M.C. Bit je pravno organiziran kot zavod. Kot zavod pa ima tudi takšno organizacijsko strukturo, sestavljajo jo tri organi:

  • direktor: je poslovodni organ, ki vodi delo in poslovanje, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
  • svet zavoda: je kolegijski organ, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavniki sodelavcev ter predstavniku uporabnikov zavoda oz. zainteresirane javnosti. Njegova naloga je upravljanje zavoda.
  • strokovni svet: je kolegijski organ, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda. Svetu zavoda in direktorju daje nasvete glede vsebinskega dela zavoda in pogojev za razvoj dejavnosti ter odloča v okviru svojih pristojnost, ki so določene v zakonu, pogodbi oz. aktu o ustanovitvi, statutu in ostalih aktih zavoda.

Soustanovitelja:

Soustanovitelja mladinskega centra Bit sta Mladinski kulturni klub Bele krajine in Klub belokranjskih študentov.

KBŠ

Klub belokranjskih študentov je bil formalno ustanovljen leta 1962, ko se je odcepil od Kluba dolenjskih študentov kot ene izmed takratnih študentskih organizacij Slovenije.
Prihajale so naslednje generacije, novi ljudje, sveže ideje toda študentje so tako kot danes ostajali in nastopali predvsem kot belokranjci, pa čeprav so prihajali iz vseh treh današnjih občin. Klub je vedno uspešno krmaril med različnimi interesi in pozicijami in tako dobro prestajal preizkušnje. Vsa leta pa je aktivno pripomogel k prepoznavnosti Bele krajine ne le v Sloveniji temveč tudi v širši regiji.
Čeprav je ob trenutkih delovanje kluba slonelo le na nekaj ljudeh se lahko danes ponašamo z močno organizacijo, ki šteje in združuje okoli šesto dijakov in študentov. Uspešnost delovanja in danes vidne rezultate pa gre pripisati prav neutrudnemu delu predhodnih generacij, brez katerih Klub belokranjskih študentov ne bi bil to kar je danes.

MKK

Leta 1988 je skupina študentov, ki so se ob koncih tedna vračali v zaspani Črnomelj, ustanovila društvo, katerega poglavitni cilj je bilo iskanje primernega prostora za druženje in zabavo. Ob veliki pomoči tedanje ZSMS so si praktično z lastnimi sredstvi, v propadajočih – nikogaršnjih prostorih v središcu mesta, zaceli urejati klub, ki je po tisočih urah prostovoljnega dela, 8. februarja 1992, končno dočakal uradno izstrelitev v sicer skromno slovensko klubsko sceno. Z leti je društvo preraslo lokalne okvire in danes je s preko štiristo člani eno pomembnejših središč klubskega dogajanja, ne le v Beli krajini in na Dolenjskem temveč tudi v Sloveniji. Številni, pretežno še neuveljavljeni a perspektivni gledališki, likovni, literarni, plesni in video ustvarjalci si podajajo kljuko z glasbenimi skupinami in posamezniki z razlicnih geografskih in glasbenih področij.

Glavni Partnerji:

Pri programu M.C. Bit sodelujemo z velikim številom finančnih in projektnih partnerjev. Najpomembnejši partnerji poleg ustanoviteljev so Občina Črnomelj, Urad RS za mladino, Zavod za zaposlovanje, Ministrstvo za kulturo in Zavod Movit (Erasmus+ Mladi v akciji).

Članstvo v nacionalnih in mednarodnih mrežah:

Mladinski center BIT je član:

mreže Mama (slovenska mreža mladinskih centrov)

mreže SEEYN (mreža mladinski organizacij JV Evrope)